حکمت قدم هایی را که برایم برمیداری بر من آشکار کن،                

                     تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم 

                             و درهایی که برویم می بندی به اصرار نگشایم...