سلام ای ماه فضل وجود رحمت              سلام ای ماه خوب ماه نعمت
سلام ای ماه احسان و کرامات         عطایمان کن کمی سوز و مناجات

 ماه رمضان