آسمان عشقش زمین

زمین عشقش آسمان

آسمان دوست دارد سایه اش بر سر زمین باشد برای زمین همه کارمی نماید تا او سبز بماند 

 زمین دوست دارد آسمان سقف بی انتهایش باشد زمین  نگاهش رو به بالاست

 زمین عاشق است

 آسمان بی صبر زمین

زمین آغوشش برای آسمان بازبازاست

شما چطور ...  زمینی یا آسمان