این، چیز کمی نیست که پیامبر (ص) ماه رمضان را ماه ضیافت الهی به حساب بیاورند. مگر ممکن است که انسان وارد سفره کریم بشود و از آن جا، محروم خارج بشود؟ مگر وارد نشوی. آن کسانی که وارد سفره غفران و ضیافت الهی نشوند، البته بی بهره خواهند ماند و واقعاً این محرومیت به معنای حقیقی است.