علی ای پدران یتیمان

 علی ای پشت و پناه بینوایان 

در این شبهای پربرکت قدر

آقا گوشه نظری برمانما

یا علی انت صراط مستقیم