ایران دوباره همچون نگین درخشانی در جهان اسلام درخشید .

احسن برهمت بلندتان ای مسلمانان