به همین سادگی به پایان رسید

همانند یک چشم برهم زدن !

دوری ، فراق ، تنهایی ، غم ، اندوه و ...

http://aminus3.s3.amazonaws.com/image/g0005/u00004785/i00124868/da379ec072fc4cf4486a9831e8fc293d_large.jpg

بدون این ماه عزیز چه کنم ؟