به پشت سرم نگاه کردم.در لحظه لحظه ی زندگی ام جای 2 پا بود: خودم و خدا.

در سخت ترین لحظاتم هنگامی که به پشت سر نگاه کردم فقط جای یک پا بود:خودم.

به خدا گفتم:چرا در سخت ترین لحظاتم همراهم نبودی؟

خداوند گفت: در آن لحظات تو را در آغوش داشتم.