دیروز تیپ و لشگر میزدیم

امروز مانده ایم چه تیپی بزنیم

دیروز روز فداشدن بود

امروز روز فدایت شوم

دیروز موافق اصولمان بودیم

امروز دنبال موافقت اصولی

سر دادیم که روسری ها نیفتد

روسری ها هم از سرها افتادند

آنجا خدا بود و اخلاص

این جا «الذی یوسوس فی صدور الناس»

دیروز با عاشقان می جنگیدیدم

امروز برای عاشقی

خمپاره های شصت هم غیرتمان را ننشاندند

اما نشست های پست چطور؟

خمپاره ها هم ایمانمان را نبردند

امام ماهواره ها چطور؟؟

دیروز روز تجدید امتحان بود که گذشت

امروز روز تجدیدی امتحان گذشته است

دیروز قدم به قدم می جنگیدیم

امروز قلم به قلم

گفتم می دانی یا علی یعنی چه؟

از جا برخاست

دیروز چه آسان جان می دادیم

امروز چه هراسان ایمانمان را...