روزها نو نشده كهنه تر از دیروز است 

گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است

لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش

آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

ای خدا کاش شود سال نو ام عید فرج

که نگاهم نگران منتظر آن روز است

 

*سال نو مبارك*