وقتی چترم خداست می گذارم

                        باران سرنوشت هرچه می خواهد ببارد.