عاشقانه ترین عشق تو دوستی با خداست

                                    خود را به رود خروشان خدا بسپار و برو