اوقاتی را به عبادت و نیایش اختصاص بده چرا که بزرگترین نیرو بر روی زمین است .

spend pat of your time for benediction and praise because  the most powerful power in the word is it