دیروز از هرچه بودیم گذشتیم

امروز از هرچه بودیم گذشتیم

آنجا پشت خاکریز بودیم

اینجا در  پناه میز

دیروز دنبال گمنامی بودیم

امروز مواظبیم ناممان گم نشود

آنجا بوی ایمان می داد

اینجا ایمانمان بو می دهد

آنجا درب اتاقمان می نوشتیم

( یا حسین فرماندهی از آن توسست )

اینجا می نوسیم

( بدون هماهنگی وارد نشوید )

الهی !

             نصیرمان باش تا بصیر گردیم

                بصیرمان کن تا اسیر برنگردیم

                      آزادمان کن تا اسیر نگردیم

                                     آنی و کمتر از آنی ما را به خودت وامگذار

                                                                                الهی آمین